Aktualnie Trwające Konkursy 

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W TRYBIE KONKURSOWYM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Harmonogram naboru wniosków RPO WŚL na 2018 rok

 


 

Poddziałanie 3.2.2 POIR 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: od 15 lutego 2018 r.

Ogłoszenie konkursu: 15 stycznia 2018 r.

 

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu:

 

 • zakup i wdrożenie nowej technologii
 • wdrożenie własnej nowej technologii

 

oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania dla województwa śląskiego wynosi:

 

 • 45% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 35% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla średniego przedsiębiorcy.

 

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

 


 

Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.2: Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/17: Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/17: 100 mln złotych

 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

 

Harmonogram realizacji konkursu:

 

 • Nabór wniosków odbywa się w terminie 31.01.2018 r. – 30.03.2018 r.
 • Planowane rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.

 

 


 

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

 

Od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.


Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Przykładowe koszty kwalifikowane: środki trwałe (maszyny urządzenia), koszty nabycia robót i materiałów budowlanych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, know-how).

 

Kwota dofinansowania:

 • Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
 • Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
 • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł.

 

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł dla firm średnich i 5 mln dla mikro i małych firm.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.

 

Poziom dofinansowania:

 • Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
 • Część doradcza – maksymalnie 50%,
 • Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

od 16.06.2017 do 31.01.2018

Na co (m.in.): dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; aktywizacja członków klastra w tworzeniu sieci kontaktów, wymianie wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracy międzynarodowej, zwiększeniu widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

 


 

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

340 tys. zł

od 08.06.2017 do 08.02.2018

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium RP) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

 


 

„Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

 

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”

 

Cel programu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wnioski należy składać do 28 września 2018 r.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 280 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 

„Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej

 

Cel programu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Beneficjenci:

 • Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
 • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Wnioski należy składać do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 500 mln zł

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 


PROJEKTY Z WFOŚiGW w Katowicach


1. Możliwość dofinansowania zadań:

 • OCHRONA WÓD,
 • GOSPODARKA WODNA,
 • GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI,
 • OCHRONA ATMOSFERY,
 • OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW,
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA,
 • ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM,
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W REGIONIE,
 • PROFILAKTYKA ZDROWOTNA.

2. Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy:

 • pożyczki, w tym pożyczki pomostowej,
 • dotacji,
 • umorzenia części wykorzystanej pożyczki,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • kredytu i dotacji ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych.

3. Fundusz, po analizie wniosku, może uzależnić udzielenie dofinansowania lub jego wysokość od efektywności ekonomicznej zadania, albo zaproponować inną od wnioskowanej formę i warunki dofinansowania zadania

4. Fundusz nie dofinansowuje źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem:

 

 • odnawialnych źródeł energii oraz budowy przez jednostki sektora finansów publicznych obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii,
 • form dofinansowania skierowanych do osób fizycznych.

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 stycznia 2017 roku

Podstawowe warunki konkursu:

1. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

2. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w projekcie, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

3. Kosztem kwalifikowanym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

4. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe mające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

6. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

7. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

· zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000 zł

· zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000 zł

8. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 60 000 zł.

9. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 400 000 zł.

10. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla średniego przedsiębiorcy.

11. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE